DRUK REKLAMACJI

Imię i nazwisko:

Adres: 

Telefon:

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE REKLAMACJI

Numer zamówienia:

Produkt:

Data zakupu:

Nr dokumentu zakupu:

OPIS WADY/PRZYCZYNA REKLAMACJI:

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO

właściwe zaznaczyć:

[  ] nieodpłatna naprawa

[  ]wymiana na nowy

[  ]zwrot zapłaconej ceny *

[  ]obniżenie zapłaconej ceny *

Zgodnie z art. 8 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141,poz.1176) wybór żądania należy do reklamującego.

*Możliwe, jeśli naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, oraz, kiedy sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie, a także jeśli wymiana lub naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności.

DATA:                                                                                            PODPIS KONSUMENTA:

REKLAMACJA ZOSTAŁA uznana/nieuznana z następujących powodów [wypełnia sprzedawca]:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla konsumenta.

Data otrzymania reklamacji ____________________________________________________________________

Osoba rozpatrująca reklamację _________________________________________________________________

Data rozpatrzenia reklamacji ___________________________________________________________________

PODPIS SPRZEDAWCY

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI:

1. Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie i dostarczona na adres siedziby sprzedawcy, bądź przesłana pocztą elektroniczną.

2. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem przestrzegania przez konsumenta prawidłowych zasad użytkowania towaru, które określił sprzedawca.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymywania reklamowanego produktu oraz poinformowania konsumenta o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, towar należy odesłać na adres sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce, wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji i dowodem zakupu.

5. Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu (towar uszkodzony podczas przesyłki nie będzie podlegał naprawie lub wymianie w ramach gwarancji).

6. Towar jest dostarczany do sprzedawcy na koszt kupującego odsyłany na koszt sprzedawcy.

Niespełnienie powyższych warunków skutkuje odrzuceniem reklamacji.