REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 71 PRINTS


Obowiązuje od 01.03.2018

Sklep internetowy www.71prints.com jest prowadzony przez Marzenę Półćwiartek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 71 Prints, z siedzibą we Wrocławiu (53-026), przy ulicy Porannej 48/3. NIP: 816-153-27-81.

Kontakt z właścicielką sklepu:

Telefoniczny, pod numerem: +48 502326110 (w dni robocze od 9:00 do 16:00)

Mailowy: marzena@71prints.com (w dni robocze od 9:00 do 16:00)

Listowy: ul. Poranna 48/3 53-026 Wrocław

Definicje:

Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę. Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czyli usługi, świadczonej przez Przewoźnika)

Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną

Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową

Konto – modyfikowalny element Sklepu, który jest dedykowany Klientowi po dokonaniu przez niego Rejestracji

Koszyk – formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu, dane do dostawy lub wystawienia faktury i sposób płatności

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

Rejestracja – procedura zakładania Konta przez Klienta, dająca możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.71prints.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary

 

Towar – produkty dostępne w Sklepie Internetowym, mogące stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy 71 Prints Marzena Półćwiartek, a Klientem, przy pomocy systemu sprzedażowego Sklepu Internetowego

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka

§1 Postanowienia ogólne i rejestracja

1. W tym regulaminie określone zostały zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, zgodnie z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

2. Niniejszy regulamin określa w szczególności:

zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego;

zasady składania Zamówień drogą elektroniczną Sklepie Internetowym

zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w Sklepie Internetowym

3. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, czyli ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Informacja o cenie podawana na stronie www.71prints.com ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie Zamówienia.

6. Sklep Internetowy zobowiązuje się dostarczyć wszystkie zakupione towary w postaci wolnej od wad.

§ 2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Przy pierwszej wizycie na Stronie Sklepu Internetowego, użytkownik zostanie powiadomiony o wykorzystywaniu przez sklep plików Cookies i zapytanie o zgodę na ich gromadzenie przez Sklep Internetowy. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na gromadzenie plików Cookies, powinien opuścić stronę Sklepu Internetowego.

2. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem, Polityką Cookies i Polityką prywatności i ich akceptacja. Regulamin, Polityka Cookies i Polityka Prywatności dostępne są publicznie na stronach Sklepu Internetowego.

§ 3 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracji, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

2. Dokonanie Rejestracji w Sklepie Internetowym jest bezpłatna.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.

4. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy swój login i hasło do Sklepu Internetowego oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Sklepu Internetowego.

5. Towary zamówione po zalogowaniu przez Klienta uważa się za zamówione przez Klienta.

6. Klient ma prawo do wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego. W tym celu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrejestrowanie na adres marzena@71prints.com.

7. Firma 71 Prints może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, oraz, gdy Klient działa w ramach Sklepu Internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu, a także gdy Klient co najmniej dwukrotnie nie odebrał zamówionego Towaru.

8. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie dokona powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody 71 Prints.

§ 4 Zamówienie

1. Informacje o produktach dostępnych w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu  Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

2. Zamówienia można składać całodobowo, przez wszystkie dni w roku. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00.

3. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym nie wymaga rejestracji. Klient nieposiadający Konta dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury Rejestracji i logowania.

4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodawanie do Koszyka  lub usuwanie z Koszyka

5. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, klient wybiera formę dostawy Zamówienia, formę płatności oraz dane i adres do wysyłki. 

6. Każdorazowo, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wyświetlane jest podsumowanie zamówienia, które zawiera wszystkie zamówione towary i ich ilości, wybrany sposób dostawy i płatności.

7. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia.

8. Składając zamówienie (naciskając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”), Klient składa oświadczenie woli zawarcia z 71 Prints Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje od 71 Prints wiadomość email, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych składowych Zamówienia.

10. W momencie otrzymania przez Klienta wyżej wymienionej wiadomości email, Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą.

§ 5 Ceny i Płatność

1. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowita cena wiążąca (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) jest widoczna w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy

płatność za pomocą systemu płatniczego PayPal

3. Klient jest zobowiązany zapłacić za zamówiony Towar w ciągu trzech dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia

4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub, jeśli klient wybierze taką opcję, faktura VAT.

5. Firma 71 Prints zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia już złożone.

6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 6 Realizacja zamówienia i dostawa

1. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polski

2. Zamówienie zostanie wysłane do Klienta maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie.

3. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej.

4. Koszt wysyłki uiszcza Klient. Koszt ten wyliczany jest na podstawie opcji dostawy, wybranych przez Klienta w formularzu zamówienia. Jest on doliczany do wartości Zamówienia w podsumowaniu. Koszty dostawy podawane są w PLN i zawierają podatek VAT.

5. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Zamówieniu. 

6. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli niepoprawnie wypełniony formularz uniemożliwi dostarczenie Zamówienia.

7. Czas dostawy Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski wynosi do sześciu Dni Roboczych. Jest on liczony od momentu nadania Zamówienia przez Sprzedawcę (zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia).

8. Firma 71 Prints nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

9. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że została ona uszkodzona, przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie sporządzić protokół z opisem stanu przesyłki, oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien to zrobić również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest uszkodzona.

10. W przypadku braku zamówionego produktu firma 71 Prints poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

11. Jeżeli realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma 71 Prints zaproponuje Klientowi:

anulowanie całości zamówienia,

realizację zamówienia w części i anulowanie zamówienia na brakujące produkty,

podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przesyłki przez Klienta.

12. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa powyżej, w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie firmy 71 Prints, zamówienie zostanie anulowane w całości.

13. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, firma 71 Prints zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.

14. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez firmę 71 Prints przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez firmę.

15. Zmian w zamówieniu można dokonywać za pomocą e-mail.

16. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty e-mail, wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§ 7 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać

2. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia. 

3. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy,  firma 71 Prints dokona zwrotu należności (w kwocie: cena towaru + koszt najniższej oferowanej w Sklepie Internetowym opcji przesyłki) na rachunek podany przez Klienta, w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zwracanego towaru.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

9. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom niebędącym Konsumentami.

§ 8 Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Może też żądać wymiany Towaru wadliwego na nowy albo usunięcia wady.

2. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.

3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: ul. Poranna 48/3, 53-026 Wrocław. Reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym, (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem załatwienia reklamacji oraz wskazaniem wady Towaru).

4. Sprzedawca w ciągu czternastu dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.

5. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.

6. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: marzena@71prints.com.

§ 9 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

2. Firma 71 Prints przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

4. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę.

5. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.

6. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy

żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

8. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

10. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

11. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

§ 10 Zmiany w Regulaminie

1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych.

2. Zarejestrowani użytkownicy zostaną poinformowani i zmianie regulaminu przy pomocy wiadomości e-mail. Powiadomienie zostanie wysłane na czternaście dni przed wejściem w życie Regulaminu z nowymi zasadami.

3. Zamówienia złożone przed wejściem nowego Regulaminu w życie, realizowane są zgodnie z jego dotychczasową treścią.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, ich kompozycja, znaki towarowe dostępne w sklepie stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie Internetowym wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.

2. W zakresie umów zawieranych między Sprzedawcą o Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat Klienta niebędącego Konsumentem.

3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 6 regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a firmą 71 Prints rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy 71 Prints.

ZAŁĄCZNIK - Wzór odstąpienia od umowy 

71 Prints Marzena Półćwiartek

ul. Poranna 48/3

53-026 Wrocław

NIP: 816-153-27-81

Formularz odstąpienia od umowy (należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Ja, niżej podpisana/y __________________________________________________ [imię i nazwisko],

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Data odbioru towaru:__________________________________________________________

Adres Konsumenta:___________________________________________________________

Numer konta bankowego (opcjonalnie):___________________________________________

  Data                                                                                                  Podpis konsumenta